Home / Investor Relations / A-share analyst contacts

A-share analyst contacts(As of July 27, 2017)

Company Name Analyst Telephone/Email
Essence Securities
Zhao Xianghuai
(021)35082987 zhaoxh3@essence.com.cn
Changjiang Securities
Zhou Jingjing
(027)65799537 zhoujj1@cjsc.com.cn
GF Securities
Chen Fu
(0755)82535901 chenfu@gf.com.cn
Haitiong Securities
Sun Ting
(010)50949926 st9998@htsec.com
Huatai Securities
Shen Juan
(0755)23952763 shenjuan@htsc.com
Ping An Securities
Jiao Wenchao
(010)56800136 jiaowenchao233@pingan.com.cn
Soochow Securities
Ding Wentao
(021)60199777 dingwt@dwzq.com.cn
Guotai Junan Securities
Liu Xinqi
(021)38676647 liuxinqi@gtjas.com
CITIC Securities
Shao Ziqin
(0755)23835408 shaoziqin@citics.com
Guosen Securities
Wang Jilin
(010)88005302 wangjil@guosen.com.cn
Hua Chuang Securities
Hong Jinping
(0755)82755952 hongjinping@hcyjs.com
Taipingyang Securities
Wei Tao
(010)88321708 weitao@tpyzq.com
CICC
Dan Tian
(021)58796226 dan3.tian@cicc.com.cn